Các chức năng về tài khoản đối ứng trong Kế toán   print

Lệnh tắt: JCA