Cài đặt/ install Phoebus   print

Các bước cài đặt/install Phoebus được ghi rõ trên file đính kèm.