Thông tư 68/2019 hướng dẫn NĐ 119 về Hóa đơn điện tử   print

Dear anh Tùng & các bạn,

File đính kèm là các điểm mới chúng ta cần chú ý trong Thông tư 68/2019 ban hành hướng dẫn NĐ 119 về Hóa đơn điện tử.


Kind Regards,
Attachment

Thanks & Best Regards,
********************************
Thuan Phan
SPC Technology Support Team