Mẫu quyết định sử dụng Hóa Đơn Điện Tử (2020)   print

Dear mọi người ,

Thiện xin cập nhật lại mẫu mới quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Dưới đây là mẫu về Lava, các bạn nào làm về phần mềm Phoebus, vui lòng điều chỉnh lại cho phù hợp nhé.