Cài đặt ODBC   print


Vấn đề VAS hay thắc mắc là không mở được ODBC


===========================
File Hướng dẫn cài đặt ODBC