Viết báo cáo danh sách cha-con với template Word (master detail word report)   print

Để viết báo cáo dạng danh mục cha- danh mục con bằng Phoebus Word Report.Excel template:Nội dung template word :