Mở rộng chiều dài bảng LA _EXT   print

Mở rộng chiều dài ô nhập liệu các diễn mở rộng trong phần kế toán sổ cái.
( Xem guide đính kèm )