Tải nhập hóa đơn bán hàng - Import to SINV   print

Cú pháp: phoebus://SINVI?H=HeaderRange&D=DetailRange

1. Tạo form SINV
2. Tạo form Action Post với phoebus API như cú pháp trên
3. Tải nhập layout của form