Remove invisible characters in SQL (xóa ký tự đặc biệt)   print

Dear Dev. Team,

Như có trao đổi với anh Tùng về giải pháp để remove invisible characters trong SQL do người dùng tải nhập dữ liệu vào từ file excel là sẽ tạo 1 lệnh để clear những ký tự này trong database.
Vui lòng update thông tin về vấn đề trên tại ticket này.
Dùng tính năng mới

pbs.BO.DB.RemoveNPC

Khi chạy yêu cầu cung cấp tên bảng và tên cột ví dụ SALFLDGVSA và ANAL_T0

Phoebus sẽ quét toàn bộ cột ANAL_T0 của bảng này và loại bỏ các ký tự không nhìn thấy như xuống dòng, tab v.v